11:00-14:40
Boks: Kaszubski Gryf Pomorski Rocky Boxi - (2%)